Adatkezelési tájékoztató

Veszprém, 2018. június 15.
1 Bevezetés
A „Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Alapítvány (8200 Veszprém, Házgyári út 1., a továbbiakban: Adatkezelő, Alapítvány) üzemelteti a www.varazspalcaalapitvany.hu/ weblapot (továbbiakban: Weblap). Az Adatkezelő jelen közleménnyel tesz eleget az adatkezelésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeinek. Az Adatkezelő magáranézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő:

 • fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
 • elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja,
 • a személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezeli; a tisztesség és törvényesség elvének figyelembevételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli,
 • csak olyan személyes adatokat kezel, ami az adatkezelés céljához elengedhetetlen és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Adatkezelő a Weblap üzemeltetője, amely egyrészről médiatartalom-szolgáltatást végez, másrészről az ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat is elvégzi. Jelen Szabályzat tekintetében minden, a Weblapra belépő, azt meglátogató személy felhasználónak minősül (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett), aki a Weblapra belép, illetve az ott nyújtott szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a jelen szabályzat szerinti adatait.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Weblapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely címe, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az Adatkezelő külön rögzíti, hogy non-profit tevékenysége, így a Veszprém megyei szegény, szerény anyagi körülmények között élő családok legrászorultabb gyermekeinek iskoláztatásának, illetve a Veszprém megyében működő középfokú oktatási intézményekben – szakképző intézmények, szakközépiskolák, gimnáziumok – tanuló, és rászorult diákokat közvetlen ösztöndíjakkal történő támogatása során minősített személyes nem kerülnek kezelésébe, azokat átadására nem kéri a Felhasználókat, ennek megfelelően nem rögzíti és tárolja azokat. Erre tekintettel az Adatkezelő megállapítja, hogy – tekintettel arra, hogy ilyen személyes adatokat nem kezel - a személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nem köteles.

2 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései törvényi felhatalmazáson vagy önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azzal, hogy amennyiben az adatközlő nem saját személyes adataikat adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben az adott adatszolgáltatás tekintetében az adatközlő nem járul hozzá adatai kezeléséhez, úgy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az adott szolgáltatást az adatközlő igénybe venni nem tudja, illetve a szolgáltatást nem teljeskörűen veheti igénybe.

2.1 Felhasználói adatok

Az adatkezelés célja: online tartalomszolgáltatás; a Felhasználó azonosítása és kapcsolattartás, valamint jogaik
védelme; statisztikák, elemzések készítése; informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések; az Adatkezelő jogos
érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont.

A kezelt adatok köre, a szolgáltatások igénybevétele érdekében rögzített adatok, IP cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának idejéig.

Adatfeldolgozók:

 • INFORNAX Szövetkezet (székhely: 8200 Veszprém, József A. u. 9.)
  A Weblap rendszergazdai feladatainak ellátása

2.2 A Weblap saját cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

A cookie-k alkalmazásával az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján), illetve a rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

Adatfeldolgozók:

 • INFORNAX Szövetkezet (székhely: 8200 Veszprém, József A. u. 9.)
  Online tárhely biztosítása
 • INFORNAX Szövetkezet (székhely: 8200 Veszprém, József A. u. 9.)
  A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű A sütik kezelésére általában a böngészők beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

2.3 Tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

2.3.1 Az Alapítvány célja és tevékenysége

Az Alapítvány, mint közhasznú alapítvány ezért méltányos, hatékony és tényleges segítséget kíván nyújtani a Veszprém Megyében élő szegény, szerény anyagi körülmények között élő családok legrászorultabb gyermekeinek gimnáziumi, középiskolai, szakközépiskolai és amennyiben szükséges úgy főiskolai, illetve egyetemi felsőfokú tanulmányaihoz 14 éves kortól.

Ennek keretében az Alapítvány ún. tehetséggondozó mentor-hálózatot hoz létre és tart fenn, amely elsősorban társadalmi munkások, pedagógusok, az adott területen működő egyházi- és civil szervezetek segítségével felkutatja a 12. életévüket már betöltött legalább „jó” tanulmányi átlaggal rendelkező rászoruló diákokat, akik (későbbi) támogatásáról, a támogatás módjáról, idejéről és terjedelméről az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány korrepetitori és mentor-hálózata útján közvetlenül, illetve finanszírozása útján közvetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont e), g), h), i), n) és p) alpontja szerinti köznevelési közfeladatokat (kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás) lát el, amely tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Az Alapítvány támogatja egyrészről a vonatkozó döntése alapján közvetlenül a tanulókat, valamint a korrepetitori tevékenység elvégzését felvállaló pedagógusokat.

2.3.2 A személyes adatok használatához történő hozzájárulás - pályázat

Az Alapítvány, mint adatkezelő az előző pont szerinti tevékenységének elvégzéséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Az Alapítvány támogatásának megszerzése érdekében az érintettek pályázatot nyújtanak be az Alapítványhoz, amely pályázat részét képezi az adatkezelési nyilatkozat. Ennek megfelelően az érintettek az adatkezelés során önkéntes nyilatkozattal járulnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez.

A 18. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre, azzal, hogy a szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Az adatkezelés célja: az Alapítvány döntéshozatali eljárásban történő részvétel, a döntéssel kapcsolatos előkészítő tevékenység, és döntéshozatal

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek a) pont.

A kezelt adatok köre: Az adatlapon megjelölt adatok és dokumentumok másolatai (azonosításhoz szükséges személyes adatok, családi viszonyok, jövedelmi adatok, jövedelem igazolás, hátrányos helyzet igazolása, intézményi iratok másolatai). Az adatok részletesen a Weblap Pályázatok fül alatt, adott évre vonatkozó oldalon található és letölthető dokumentumokban kerülnek részletesen felsorolásra.

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás az Adatkezelő e-mail címére
megküldött kérelemmel kérhető.

Adatfeldolgozás nem történik.

2.3.3 A személyes adatok használatához történő hozzájárulás - szerződés

A támogatási programban résztvevő tanulók és mentorok esetében a szerződések alapján az Alapítvány köteles az érintett személyes adatok kezeléséhez. A törvényi rendelkezésen alapuló adatkezelés során az Adatkezelő olyan esetekben kezeli az érintettek adatait, amikor törvényi előírás kötelezővé vagy lehetővé teszi az adatkezelést. Törvényen alapuló, kötelező adatkezelést széles körben rendelnek el az adókötelezettségre, társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok, amelyek ténylegesen kötelező adatkezelések.

Személyes adat kezelhető abban az esetben is, ha az Adatkezelő – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Rögzítés alapja, minden esetben valamilyen személyi azonosításra alkalmas, hivatalos okmány, bizonyítvány, igazolás, illetve a munkavállaló által aláírt nyilatkozat.

A 18. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre, azzal, hogy a szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Az adatkezelés célja: A támogatási jogviszony létrehozatalakor az Adatkezelő nyilvántartásba veszi az összes, olyan személyes és a jogviszonyhoz, illetve a bérszámfejtéshez szükséges adatot, amelyet a jogviszony fennállása alatt nyilvántart az érintett által szolgáltatott adatok alapján. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az érintett köteles 8 napon belül az Adatkezelő tudomására hozni és rendelkezésére bocsátani.

Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi CL. Törvény (Art) 16. § (1) bekezdés.

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi adatokat kezeli:

Adattípusok Adatkezelés célja
Személyes adatok:
Teljes név
Születési név
anyja leánykori neve
Születési hely, idő
Állandó és ideiglenes lakcím
Személyi igazolvány száma
adószám
TAJ-szám
Telefonszám
e-mail cím
állampolgárság
iskolai végzettség, szakképesítés, kibocsátó iskola,
bizonyítványszám, ezen oklevelek másolatai
gyerekek személyi adatai
bankszámlaszám
Nyilvántartás, bérszámfejtés*, NAV-hoz történő
lejelentés,
Jogviszony adatai
jogviszony kezdete, vége, típusa, jellege
Bérszámfejtés*, munkaviszonnyal kapcsolatos
adatszolgáltatás

Bérszámfejtési adatok használatának célja: bérszámfejtés, munkabér elszámolás, nyilvántartások vezetése és készítése, kifizetések teljesítése, stb.

2.3.4 Nyilvántartás és adatkezelés módja, hozzáférés

Adatkezelő az adatokat elektronikusan (különböző szoftverekben és excel-táblázatokban) és papír alapon tárolja.

Az érintettek személyes adatainak nyilvántartásával, vezetésével kapcsolatos feladatokat csak a munkaköri leírás alapján e feladattal megbízott munkavállaló vagy az alábbiakban megjelölt “Felelős/hozzáféréssel rendelkezik” személy láthatja el.

Nyilvántartás helye Tárolt adatok típusa Felelős/hozzáféréssel rendelkezik
Bérszámfejtéssel kapcsolatos szoftver Személyes adatok
Jogviszonyadatok
Bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok
Bérszámfejtő
Kuratórium elnöke
Titkárság
Munkáltatói szerveren  Adatbázisok lekérdezések Kuratórium elnöke
Titkárság
Személyi anyagok érintettekkel kapcsolatos szerződések, nyilatkozatok, igazolások Kuratórium elnöke
Titkárság

2.4 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, s közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4 Az adatkezelő elérhetősége

név: „Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Alapítvány

székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
telefon: 06/88/577-561
e-mail: varazspalcaalapitvany@gmail.com
nyilvántartási száma: 1685
A bejegyző bíróság megnevezése: Veszprémi Cégbírósága

5 Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

5.2 Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

5.3 Helyesbítés joga

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.4 Törléshez való jog

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.6 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik

5.7 Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

5.8 Az Adatkezelőhöz fordulás joga

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő postacímén, varazspalcaalapitvany@gmail.com e-mail címen, valamint a 06/88/577-561 telefonszámon. 

5.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.10 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.