Pályázat 2014/15

Pályázati felhívás 2014.

1. A pályázat célja:

A „Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Alapítvány pályázatot hirdet Veszprém megyei általános és középiskolás diákok részére, akiknek tanulmányaik sikeres folytatásához támogatásra van szüksége.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 –Ft/tanév

Ebből mentori pályázatra 2.500.000.-Ft/tanév összeg az előirányzat, mely összeg indokolt esetben 20%-kal megemelhető.
A Kuratórium évente ösztöndíj pályázatra 7.000.000.-Ft/tanév összeget irányoz elő, mely összeget 10%-kal – indokolt esetben- megemelheti.

3. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • Veszprém megyében működő pedagógus, aki vállalja általános iskolás, - 7.-8. évfolyamos - anyagilag nehéz családi körülmények között élő körből, 1-3 tanuló felkészítését legalább olyan tudásszintre, amit az Alapítvány Alapító okirata előír (3,50).
 • Az a tanuló, aki Veszprém megyei állandó lakos, köznevelési intézménnyel a 2014/2015. tanévben tanulói jogviszonyban álló, magyar állampolgár.
 • 13.-18. életévüket betöltött tanulók, ill. 18. életévüket már betöltött, de még középiskolás diákok.
 • Az a pályázó diák, akinek a 2013/2014. tanév végi tanulmányi átlaga elérte a 3,50–et.
 • Előnyös elbírálásban részesül az a pályázó diák, akinek nehéz anyagi és családi körülményei ezt indokolják.

Előnyös elbírálásban részesül.

 • az a mentor pedagógus pályázó, akinek mentorálásra ajánlott diákjai az ösztöndíj pályázónál leírt feltételeknek megfelelnek,
 • a 2013. évi XXVII. törvény 45.§ értelmezése szerinti hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 • az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a minimálbér 1/3-át nem haladja meg,
 • az a tanuló, akinek a családjában a családfenntartó egyike munkanélküli, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • az a tanuló, akinek a családjában a családfenntartók egyike rokkantnyugdíjas, vagy megváltozott munkaképességű.

4. Pályázni az alábbi célokra lehet:

 • mentortanári, korrepetitori támogatás,
 • tanulói ösztöndíj,
 • diákok számára étkezési, utazási költségtérítés vagy egyéb, tankötelezettséghez fűződő költségtérítés.

5. Pályázati útmutató

Pályázni pályázati űrlapon lehet, mely a pályázati felhívás melléklete.

Pedagógus esetében:

 • mentori űrlap mellékletekkel
  • szakmai önéletrajz,
  • mentorált tanulók tanulói űrlapjai,
  • szakmai program rövid ismertetése tanulónként.
 • mentori nyilatkozat. 

Tanulók esetében:

 • tanulói űrlap mellékletekkel
  • lakcímkártya másolata,
  • tanulói jogviszony igazolás,
  • bizonyítványlap másolat (2013/2014. év végi),
  • szülő(k) munkáltatói igazolása jövedelem feltüntetésével,
  • a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzet igazolása.
 • tanulói nyilatkozat

A benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha a kötelező mellékletek hiányoznak a pályázati anyagból.

A tanuló, a tanuló törvényes képviselője, valamint a mentor a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul személyes adatainak az e pályázati kiírásban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Valótlan adatok megadása a pályázatból történő kizárást eredményezi, és visszafizetési kötelezettséget von maga után.

6. A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 1.
Mentori pályázat esetén: 2014. december 31.

A pályázati támogatásokról a végső döntést a „Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Alapítvány kuratóriuma hozza meg 2014. november 15-ig, illetve 2015. január 15-ig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.

Abban az esetben, ha a beérkező igények nem fedik a tárgyévben rendelkezésre álló összeget, úgy a Kuratórium 2015. év elején is közzéteszi pályázati felhívását.

7. A támogatás formája és mértéke:

A nyertesekkel az Alapítvány támogatási vagy ösztöndíj szerződést köt. Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának. A támogatást teljes előfinanszírozásban nyújtja az Alapítvány.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A mentori támogatás havi 10.000-30.000.-Ft, a mentorált tanulók számától függően.
A Kuratórium a havi tanulói ösztöndíj mértékét a tanulmányi eredménytől függően és a rászorultság mértékének figyelembevételével havi 10.000-30.000 –Ft összegben állapítja meg.

8. A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni:

2014. november 1. - 2015. augusztus 31.

9.A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot mellékleteivel együtt, aláírva, egy eredeti példányban kell postára adni az alábbi címre:

8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
8210 Veszprém, Pf. 1108

Kérjük, a borítékra írják rá: „Varázspálca Alapítvány” 2014.

10. Információ

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők: www.varazspalcaalapitvany.hu

További információ kérhető: varazspalcaalapitvany@gmail.com