Pályázat 2019/2020

1. A pályázat célja:

A „Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet Veszprém megyei általános és középiskolás diákok részére, akiknek tanulmányaik sikeres folytatásához támogatásra van szüksége.


2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 12.000.000 –Ft/tanév

Ebből mentori pályázatra 3.000.000.-Ft/tanév összeg az előirányzat, mely összeg indokolt esetben 20%-kal megemelhető.
A Kuratórium évente ösztöndíj pályázatra 9.000.000.-Ft/tanév összeget irányoz elő, mely összeget 20%-kal – indokolt esetben- megemelheti.
A mentori és ösztöndíj pályázatra kiírt összeget a Kuratórium átcsoportosíthatja.


3. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • Általános iskolai tanárok:
  Veszprém megyében működő pedagógus, aki vállalja általános iskolás, - 7.-8. évfolyamos - anyagilag nehéz családi körülmények között élő körből, 1-3 tanuló felkészítését, tudásszintjének szinten tartását legalább 3,50-es tanulmányi eredménnyel, amit az Alapítvány Alapító okirata előír.
 •  Középfokú oktatási intézmények tanulói:
  Az a tanuló, aki Veszprém megyei állandó lakos, köznevelési intézménnyel a 2019/2020. tanévben tanulói jogviszonyban álló, magyar állampolgár.
 • Felsőfokú oktatási intézmények hallgatói:
  Az a hallgató, aki Veszprém megyei állandó lakos, magyarországi felsőfokú intézménnyel a 2019/2020. tanévben hallgatói jogviszonyban álló, magyar állampolgár.


4. A pályázat feltételei:

 • A pályázó diák 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaga el kell, hogy érje a 3,50–et.

Előnyös elbírálásban részesül:

 • az a pályázó diák, akinek nehéz anyagi és családi körülményei ezt indokolják.
 • az a mentor pedagógus pályázó, akinek mentorálásra ajánlott diákjai az ösztöndíj pályázónál leírt feltételeknek megfelelnek,
 • a 2013. évi XXVII. törvény 45.§ értelmezése szerinti hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 • az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a minimálbér 1/3-át nem haladja meg,
 • az a tanuló, akinek a családjában a családfenntartó egyike munkanélküli, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • az a tanuló, akinek a családjában a családfenntartók egyike rokkantnyugdíjas, vagy megváltozott munkaképességű,
 • az a tanuló/hallgató, aki az előző évben/években az Alapítvány által támogatott volt.


5. Pályázni az alábbi célokra lehet:

 • mentortanári, korrepetitori támogatás,
 • tanulói/hallgatói ösztöndíj, diákok számára étkezési, utazási költségtérítés, vagy egyéb, tanulmányi kötelezettséghez fűződő költségtérítés.


6. Pályázati útmutató

Pályázni pályázati űrlapon lehet, mely a pályázati felhívás melléklete.

Pedagógus esetében:

 • mentori űrlap mellékletekkel
  • szakmai önéletrajz,
  • mentorált tanulók tanulói űrlapjai,
  • szakmai program rövid ismertetése tanulónként.
 • mentori nyilatkozat.

Tanulók/hallgatók esetében:

 • tanulói/hallgatói űrlap mellékletekkel
  • lakcímkártya másolata,
  • tanulói/hallgatói jogviszony igazolás,
  • bizonyítványlap másolat (2018/2019. év végi),
  • szülő(k) munkáltatói igazolása jövedelem feltüntetésével,
  • a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzet igazolása.
 • tanulói/hallgatói nyilatkozat

A benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha a kötelező mellékletek hiányoznak a pályázati anyagból.

A tanuló, a tanuló törvényes képviselője, valamint a mentor a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul személyes adatainak az e pályázati kiírásban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Valótlan adatok megadása a pályázatból történő kizárást eredményezi, és visszafizetési kötelezettséget von maga után.

7. A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati támogatásokról a végső döntést a „Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma hozza meg 2019. szeptember 27. napjáig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.


8. A támogatás formája és mértéke:

A nyertesekkel az Alapítvány támogatási vagy ösztöndíj szerződést köt. Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának. A támogatást teljes előfinanszírozásban nyújtja az Alapítvány. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A mentori támogatás havi 10.000-30.000.-Ft, a mentorált tanulók számától függően.
A Kuratórium a havi tanulói ösztöndíj mértékét a tanulmányi eredménytől függően és a rászorultság mértékének figyelembevételével havi 10.000.- Ft összegben állapítja meg.
Az állami ösztöndíjaktól függetlenül is igényelhető az Alapítványi ösztöndíj, pozitív döntés esetén a Kuratórium az állami ösztöndíjakat figyelmen kívül hagyja.


9. A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni:

2019. október 1. - 2020. július 31.


10. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot mellékleteivel együtt, aláírva, egy eredeti példányban kell postára adni az alábbi címre:

8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
8210 Veszprém, Pf. 1108

Kérjük, a borítékra írják rá: „Varázspálca Alapítvány” 2019/2020.


11. Információ

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők: www.varazspalcaalapitvany.hu

További információ kérhető: varazspalcaalapitvany@gmail.com

Veszprém, 2019. május 24.